Artist Record: Qi Fan

Qi Fan
(Jiangning, Jiangsu, China, 1616 - after 1694)
Primary Media: painter
Variant Name(s): Fan Ch'i; Fan K'i; HuigongYour current search criteria is: Artist is "Qi Fan".