Artist Record: Kiyoshi Saito

Kiyoshi Saito
(Sakamoto, Fukushima Prefecture, Japan, 1907 - 1997)
Primary Media: Sōsaku hanga (Creative Print) printmaker
Variant Name(s): Saitō Kiyoshi (斎藤清); SAITO KiyoshiYour current search criteria is: Artist is "Kiyoshi Saito".