Artist Record: Thomas Eddy Tallmadge

Thomas Eddy Tallmadge
(Washington, DC, USA, 1876 – 1940, Arcola, IL, USA)
Primary Media: American artist
Variant Name(s): T. E. TallmadgeYour current search criteria is: Artist is "Thomas Eddy Tallmadge".