Artist Record: Tsuchiya Koitsu

Tsuchiya Koitsu
(Hamamatsu, Japan, 1870 - 1949)
Primary Media: printmaker
Variant Name(s): Kōitsu (光逸); Tsuchiya Koitsu; Koichi; SaheiYour current search criteria is: Artist is "Tsuchiya Koitsu".