Artist Record: Thomas H. Willis

Thomas H. Willis
(CT, USA, 1850 - 1925)
Primary Media: painting & textile
Your current search criteria is: Artist is "Thomas H. Willis".