Artist Record: Yuanqi Wang

Yuanqi Wang
(Taicang, Jiangsu, China, 1642 - 1715)
Primary Media: Qing Dynasty painter
Variant Name(s): Wang Yuan-ch'iYour current search criteria is: Artist is "Yuanqi Wang".