Artist Record: Guanzhong Wu

Guanzhong Wu
(Yixing, China, 1919 - 2010, Beijing, China)
Primary Media: painter & educator
Variant Name(s): Wu Kuan-chungYour current search criteria is: Artist is "Guanzhong Wu".