Artist Record: Yoshitoshi Tsukioka

Yoshitoshi Tsukioka
(Edo [now Tokyo], Japan, 1839 - 1892)
Primary Media: ukiyo-e artist and printmaker
Variant Name(s): Tsukioka Yoshitoshi (月岡芳年); Taiso Yoshitoshi (大蘇芳年); Owariya YonejirôYour current search criteria is: Artist is "Yoshitoshi Tsukioka".