Portfolio: Photos: 1970s–1980s

Records 1 to 12 of 28

Snowmen

photoengraving on paper

Rocket

photoengraving on paper

Shell Game

photoengraving on paper

Pie and Sky

photoengraving on paper

Robot

photoengraving on paper

Desert Blast

photoetching on paper

Hedgeapples

photoengraving on paper

Headband

photoetching on paper

ET and Me

photoengraving on paper

Embroidery

photoetching on paper

Talk

photoengraving on paper

Records 1 to 12 of 28

Filter